Banner_Treball

Vacances dels treballadors i permisos laborals

Vacances dels treballadors i permisos laborals

HEADER vacances i permisos

Vacances laborals

La legislació laboral reconeix als treballadors per compte d'altri el dret a gaudir d'un període de vacances anuals retribuïdes, amb càrrec a l'empresari.

Les vacances no poden, en cap cas, ser inferiors a 30 dies naturals per any, incloent-hi diumenges i festius i pot ser major si ho estableix un pacte individual o el conveni col·lectiu. Si el contracte és inferior a 1 any la durada de les vacances és proporcional a la durada del contracte.

El calendari de les vacances es fixa per acord entre els treballadors i l'empresari i s'ha de concretar com a mínim dos mesos abans de l'inici previst d'aquestes.

No es permet que un treballador renunciï a les seves vacances, ni que se substitueixin per compensació econòmica, llevat que l'extinció del contracte de treball faci impossible gaudir-les. En els contractes eventuals de durada inferior a 3 mesos, si el període d'activitat del treballador no coincideix amb el període habitual de gaudiment de vacances a l'empresa el treballador ha de rebre, amb el salari, la part proporcional corresponent a les vacances.

Permisos laborals

Davant la concurrència de determinades circumstàncies la legislació laboral recull el dret dels treballadors a absentar-se de la feina, després d'avís, amb la justificació corresponent i sense que suposi la reducció del seu salari.

 Aquestes situacions es regulen amb caràcter de mínims i es poden ampliar mitjançant el conveni col·lectiu. Vegem quines són les circumstàncies previstes i els dies de permís atribuïts:

  • Per raó de matrimoni: 15 dies.
  • Per realització de exàmens prenatals i tècniques de preparació del part: el temps indispensable.
  • Per accident, malaltia greu o defunció de familiars (fins el 2n grau): 2 dies o 4 si hi ha necessitat de desplaçament.
  • Per lactància d'un fill menor de 9 mesos: 1 hora d'absència de la feina (divisible en dues fraccions de ? hora).
  • Per trasllat de domicili habitual: 1 dia.
  • També hi ha permisos per compliment d'un deure públic (assistència a judici, vot o participació en taules electorals, etc.), representació sindical i recerca de feina davant una propera extinció contractual.
  • Per paternitat: 15 dies
  • Les llicències per estudis es concedeixen (sense dret a salari, llevat que es reculli a pacte individual o conveni col·lectiu) per acudir a exàmens oficials u homologats. En tot cas s'exigeix preavís i justificació suficients
Drets del treballador en quant a vacances i permisos laborals. Dies que et toquen, circumstàncies (matrimoni, canvi de domicili)...
et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts