Banner_Dudas

Compra d'un habitatge

Compra d'un habitatge

Recomanacions prèvies a la compra d'un habitatge:

A l'hora de comprar un habitatge, és important tenir present que sempre cal considerar un 10% addicional per cobrir despeses diverses. 😊 Per tant, abans de començar la cerca de la teva nova llar, és fonamental tenir claredat sobre quant pots gastar i quant estàs disposat a invertir.💰

Una excel·lent idea és acudir a la teva entitat bancària de confiança i consultar quin és el límit de finançament al qual podries accedir en cas de trobar un habitatge que t'interessi.🏦

També et recomanem explorar les següents fonts que ofereixen valuosos articles legals relacionats amb temes d'habitatge:


Ajudes directes a la compra d'habitatge:

Pel que fa a les ajudes directes per a la compra d'habitatge, en termes generals, és important assenyalar que són limitades. No obstant això, existeixen algunes excepcions que podries consultar a:

Agència Tributària de les Balears

Institut Balear de l'Habitatge


Sol·licita un habitatge protegit:

El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge protegit de nova construcció haurà de sol·licitar la seva inscripció al Registre Públic de Demandants d'Habitatge.

Quins requisits són necessaris per a realitzar la inscripció? 📋

 • ✅ Ser major d'edat o menor emancipat legalment amb capacitat jurídica.
 • 🏠 Estar empadronat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • 🏠 No disposar d'habitatge en propietat (encara que existeixen una sèrie d'excepcions).
 • 🚫 No haver renunciat de manera injustificada a un habitatge de l'IBAVI en els dos anys anteriors.

 

Ingressos mínims i màxims: 

📊 Per tal d'accedir a la adjudicació d'un habitatge es tenen en compte els ingressos màxims i mínims de la unitat de convivència. I aquests ingressos mínims i màxims anuals de la unitat de convivència es determinen en cadascun dels procediments.

Per tant, no hi ha establerts uns ingressos minims ni màxims, sinó que aquest mínim i màxim es fixa per a cada procediment d'adjudicació d'habitatge.

 

Quins tipus d'habitatge protegit hi ha?

Els habitatges protegits poden ser:

 • 🏢 públics (IBAVI)
 • 🏘️ de promoció privada (és a dir, de promotor privat que construeix un habitatge amb les característiques d'un habitatge protegit)

En tots dos casos, si vols optar a algun has de sol·licitar la inscripció en el Registre de demandants d'habitatge.

 

En quin règim es pot sol·licitar l'habitatge protegit?

 • 💰 venda
 • 🏢 lloguer
 • 💲 lloguer amb opció a compra
 • 🤝cessió d'ús
 • 🔄o indistintament.

 

Què cal fer per a inscriure's en el Registre de demandant d'habitatge?

📄 Presentar-ne la declaració davant l'Institut Balear de l'Habitatge, de manera presencial o telemàticament.

 

Quina documentació he de presentar per a inscriure-m'hi? 

A) Formulari de sol·licitud

B) Model de consentiment de dades i representació

C) La següent "documentació" de TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA:

🆔 C.1. - Documentació acreditativa de la identitat:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor (DNI)
 • En el cas de persones estrangeres no comunitàries: fotocòpia del NIE en vigor 
 • En el cas de persones estrangeres comunitàries: certificat d'inscripció en el Registre de ciutadans de la Unió Europea juntament amb la còpia del passaport o document d'identitat en vigor.
 • En cas de menors d'edat que no disposin de la documentació anterior: fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.

🏘️ C. 2. - Certificat municipal d'empadronament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Has de presentar el certificat històric d'empadronament dels municipis de les Illes Balears en els quals hagis estat empadronat. Per tant, si has residit en més d'un municipi de les Illes Balears és necessari presentar el certificat d'empadronament de cadascun dels municipis on hagis estat empadronat.

📊 C. 3. - Documentació acreditativa d'ingressos:

- Si estàs obligat a fer la declaració de la renda has d'aportar:

 • Fotocòpia de la declaració de la renda de l'últim exercici fiscal tancat de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Extracte bancari de tots els comptes corrents dels quals els membres de la unitat de convivència són titulars amb els ingressos obtinguts durant l'últim exercici fiscal tancat.
 • En cas de ser perceptor d'una pensió per incapacitat, orfandat o viduïtat, aportar també el certificat emès per l'organisme competent en què s'indiqui l'import íntegre percebut durant l'últim exercici fiscal tancat.
 • Qualsevol altre certificat acreditatiu d'ingressos no previst en els supòsits anteriors.

- En cas de NO estar obligat a fer la declaració de la renda has d'aportar:

 • Certificat de les prestacions reconegudes amb la indicació de l'import íntegre percebut durant l'últim exercici fiscal tancat de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Extracte bancari de tots els comptes corrents dels membres de la unitat de convivència amb els ingressos obtinguts durant l'últim exercici fiscal tancat.
 • En cas de persones ocupades de la llar d'alta en règim especial han d'aportar: contracte laboral i certificat dels ingressos de l'últim exercici fiscal tancat.
 • A més, s'admet qualsevol altre certificat acreditatiu d'ingressos no previst en els supòsits anteriors.

La documentació acreditativa d'ingressos no contributius o exempts d'impostos, així com la informació econòmica dels treballadors de règim especial, de treballadors de la llar s'haurà d'actualitzar anualment, una vegada finalitzat l'exercici fiscal corresponent.

📃 C.4. - Documentació que DEPENDRÀ DE LA SITUACIÓ PERSONAL:

- Si ets casat: llibre de família.

- Si tens parella estable: document d'inscripció en el registre de parelles estables.

- Si estàs solter: certificat del registre civil.

- Si estàs separat, divorciat o en relació de parella estable extingida: la sentència judicial de separació o divorci certificat de registre de parelles estables acreditant l'extinció. En cas que estiguis separat, divorciat i tinguis fills menors: s'haurà d'aportar també el conveni regulador aprovat per sentència judicial.

- Si ets una família nombrosa: títol de família nombrosa amb data de fi de vigència.

- Les persones amb un grau de discapacitat: certificat acreditatiu de la discapacitat emès per la Direcció General de la Dependència General o per la Seguretat Social o organisme competent que el substitueixi amb data de finalització dels efectes.

- Si ets víctima de violència de gènere: has de presentar algun dels següents documents:

 • Ordre de protecció en vigor o resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima sol·licitant o cosol·licitant.
 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • En absència de protecció o sentència judicial informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.
 • Informe emès per l'Institut Balear de la Dona o organisme competent.

- Si estàs jubilat: document acreditatiu emès per la Seguretat Social o organisme competent que el substitueixi, de la condició de jubilat.

- Si ets pensionista major de 65 anys: document acreditatiu emès per la Seguretat Social o organisme competent que els substitueixi de la condició de pensionista.

- En cas que siguis propietari d'un habitatge: acreditar la impossibilitat de gaudir de l'habitatge, i per a això has de presentar la següent documentació:

 • Sentència ferma de separació o divorci que acrediti que s'ha perdut l'ús de l'habitatge.
 • Nota registral de l'habitatge del qual ets titular en què s'acrediti que el dret sobre aquest recau en un percentatge inferior al 50% de l'habitatge i que aquest ha estat obtingut per herència.
 • Certificat de l'Ajuntament en què s'acrediti l'estat en ruïna de l'habitatge o certificat de l'organisme competent que acrediti que l'habitatge del qual s'és propietari no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat establertes en la normativa vigent, sempre que les deficiències no siguin corregibles amb solucions constructives que no afectin l'estructura de l'edifici.

- En cas de necessitar habitatge adaptat: certificat de discapacitat que acrediti un 33% amb mobilitat reduïda de caràcter permanent, la qual hagi succeït posteriorment a la compra de l'habitatge essent-ne titular i acreditada mitjançant certificat emès per la Conselleria d'Afers Socials i Esports o l'organisme competent que els substitueixi acreditant la necessitat de l'ús de cadira de rodes.

Conclusió: has de presentar la documentació acreditativa de totes aquelles situacions personals que reuneixis. Per exemple: Persona casada i membre d'una família nombrosa: ha de procedir a presentar el llibre de família + el títol de família nombrosa amb data de fi de vigència.

 

Quines són les maneres de presentar la documentació?

- Presencial: S'ha d'emplenar el formulari i la fulla de consentiment de dades i representació i signar-los, i preparar tota la documentació pertinent. Una vegada tinguis preparats tots els documents has de sol·licitar cita prèvia per a presentar tota la documentació:

- Telemàticament: S'ha d'emplenar la fulla de consentiment de dades i representació i signar-ho, així com preparar tota la documentació pertinent. Una vegada tinguis tot preparat podràs iniciar el tràmit telemàtic. En el tràmit telemàtic tindràs que: (i) emplenar tots els camps, (ii) pujar la documentació (iii) revisar la documentació pujada i (iv) finalitzar el tràmit.

 

Com sé que he fet el tràmit telemàtic de manera correcta?

Si ho has fet bé rebràs un SMS. 📲

Si està incorrecte, l'IBAVI t'enviarà una comunicació per a esmenar la part incorrecta.

 

Una vegada que m'he inscrit en el Registre de demandant d'Habitatge, què he de fer?

📆 És recomanable que de manera periòdica vagis mirant el web de l'IBAVI. En concret, l'apartat "Llistats d'adjudicació d'habitatges". En aquest apartat es publiquen els processos d'adjudicació dels habitatges dels quals disposa l'IBAVI, així com els llistats dels sol·licitants, aspirants a accedir a un dels habitatges disponibles.

 

Quina vigència té la inscripció en el Registre de demandant d'habitatge?

📅 La inscripció en el Registre tindrà una vigència de dos anys. Si es vol continuar en el Registre transcorregut aquest termini, és necessari renovar la inscripció abans del seu venciment. Si no es fa la renovació, es produirà la baixa automàtica.

 

🔗 Més informació

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Habitatge

Publicador de continguts