Banner_Treball

Salari i hores extres

Salari i hores extres

El salari

 

Salari: està integrat per totes les percepcions econòmiques 💰 (en diners o en espècie), que perceben els treballadors que treballen per compte d'altri.

 

El salari retribueix tant: 

- El treball efectiu 👷

- Com els períodes de descans computables com de treball (diumenges i festius 📅, vacances 🏖️, permisos retribuïts ✋, etc.)

 

El salari 💶 s'estableix lliurement entre l'empresari 👨‍💼 i el treballador 👨‍🔧 però NO pot ser inferior:

al pactat en el conveni col·lectiu, o

- si no n'hi ha, al salari mínim interprofessional d'acord amb el temps treballat ⏰.


Estructura del salari

Salari base 💵

Diversos complements: vinculats al lloc de feina, a les condicions del treballador, al treball realitzat, als resultats de l'empresa , etc.

Els complements més comuns són:

• Antiguitat ⌛

• Plusos per transport 🚗

• Treball perillós ⚠️

• Nocturn 🌙

• Per torns 🔄

• Manutenció 🍽️

• Allotjament 🏠

• Participació en beneficis 💹, etc.

*Els complements salarials es pacten individualment o en el conveni i en fixar-los s'ha de respectar el principi d'igualtat i no discriminació 🚫.

Pagues extraordinàries: és obligatori l'abonament anual de, com a mínim, 2 pagues extraordinàries amb una quantia de 30 dies de salari cadascuna. 

Una en ocasió de les festes de nadal 🎄 i l'altra en el mes que fixi el conveni col·lectiu o, si s'acorda així, prorratejades mensualment. 


Abonament del salari 

Abonament del salari: aquest ha de realitzar-se puntualment ⌛, en el lloc i la data convinguts o segons els usos i costums 🗓️.


Nòmina

Per documentar el salari s'ha d'entregar un rebut individual que justifiqui que s'ha pagat: la nòmina 💳.

El treballador 👨‍💼 el firma i es queda amb una còpia (es aconsellable conservar les nòmines durant un període mínim de 5 anys 📁).


Hores extres

Són les hores de treball que es realitzen de més respecte a la durada de la jornada ordinària ⏰.

El nombre màxim d'hores extraordinàries a l'any que pot fer un treballador 👨‍🔧 és de 80 hores.

(Llevat de les necessàries per a reparar danys extraordinaris o urgents 🚨 i en els supòsits de risc de pèrdua de primeres matèries 🛢️, que el treballador 👷 està obligat a realitzar.)

La prestació d'hores extraordinàries:

👉és voluntària 

👉s'abona econòmicament (la quantia no pot ser inferior al valor de l'hora ordinària ⏳)

👉 o bé es compensen per temps equivalents de descans retribuït 🛌.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023

Publicador de continguts