Banner_Formació

Monitor/ra i Director/ra de temps lliure

Monitor/ra i Director/ra de temps lliure

HEADER monitor i director temps lliure

Existeixen diferents escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil dins l'àmbit de les Balears reconegudes per l'òrgan competent en matèria de joventut de cada illa; a Mallorca, la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca c. de General Riera, 111, Palma. Tel. 971 173 612.

Aquestes escoles imparteixen cursos de monitor/ra i director/ra d'activitats de temps lliure infantils i juvenils de diferents tipus (intensiu, semiintensiu, caps de setmana, dissabtes, Nadal, Pasqua, estiu...).

Els cursos s'estructuren en etapes formatives de dos tipus: teòrica i de pràctiques.

Modalitat de la formació:

Pot ser formació presencial o combinada (presencial + a distància/en línia).

Es permet la modalitat de formació en línia de fins a un màxim del 33 % de la durada total de l'etapa teòrica dels cursos de monitor/ra i de director/ra, sense que en cap cas pugui superar el 50 % de cada mòdul (49,5 hores com a màxim en el cas del curs de monitor/ra i 66 hores com a màxim en el cas del curs de director/ra).

No és susceptible de formació a distància cap hora del mòdul de pràctiques.

Pràctiques:

Per realitzar l'etapa de formació en pràctiques, l'alumne/na ha de tenir 18 anys complerts.

Les pràctiques formen part de la formació, per la qual cosa no poden ser retribuïdes.

L'alumnat no pot començar les pràctiques fins que no hagi cursat i aprovat tots els mòduls de l'etapa teòrica.

Curs de monitor/ra d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil

Requisits: s'han de tenir 18 anys complerts o complir-los durant la realització de l'etapa teòrica i no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

A més, s'ha de complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes professionals.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional o d'una formació professional bàsica.
 • Tenir superada la prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.
 • Tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45.

Contingut del curs

 • Mòdul 1: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)
 • Mòdul 2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)
 • Mòdul 3: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores)
 • Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (160 hores)

Durada: Total, 310 hores

Curs de director/ra d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil

Requisits: s'ha d'estar en possessió del diploma de monitor/ra o del certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats infantils i juvenils de temps lliure o equivalent, i no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

A més, s'ha de complir algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent a efectes professionals.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o d'una titulació de formació professional de grau mitjà o de grau superior.
 • Tenir superada la prova d'accés per a accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45.

Contingut del curs:

 • Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil (120 hores)
  • Unitat formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l'entorn social (50 hores)
  • Unitat formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores)
 • Mòdul 2: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de temps lliure (80 hores)
 • Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (120 hores)

Durada: Total, 320 hores

Titulació cursos monitor/ra i director/ra de temps lliure

Per a obtenir el diploma/certificat de monitor/ra i/o directora/ra cal haver superat tots els mòduls de l'etapa teòrica i de l'etapa de pràctiques.

El diploma/certificat de monitor/ra i de director/ra demostra l'assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs i de les unitats de competència corresponents. Juntament amb el diploma/certificat, es poden expedir carnets de monitor/ra i director/ra, els quals complementen el diploma/certificat i habiliten la persona que n'és titular per a treballar en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.

Feina de monitor/ra - director/ra de temps lliure

Escoles de formació de temps lliure

Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil tenen per objecte impartir els programes formatius dels cursos de monitor/ra i de director/ra d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil; per tant, la seva finalitat és la formació, el perfeccionament, l'especialització o el reciclatge en les activitats i les tècniques orientades a la promoció i l'adequada utilització del temps lliure infantil i juvenil.

Els preus poden variar d'una escola a una altra. Per a més informació sobre dates, horaris, llocs, preu, etc. s'ha de contactar directament amb les escoles d'activitats d'educació de temps lliure.

Escoles de formació de temps lliure a Palma

 

 

Escoles de formació de temps lliure a Mallorca  (altres municipis)

Normativa que regula les escoles d'educació de temps lliure

Normativa que regula les activitats d'educació de temps lliure

Escoles de formació de temps lliure reconegudes per l'administració

Enllaços d'interès

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (tràmit en línia)
Cita prèvia tràmit presencial

Nota: Ajuda'ns a mantenir la informació actualitzada. Si saps que ha sofert canvis contacta'ns  tel. 971 725 501

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Formació

Nous cursos

Nous cursos

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023