Banner_Treball

Què és una oposició?

Què és una oposició? 

Una oposició és el procés de selecció de personal per a accedir a les administracions públiques: ajuntaments, comunitats autònomes, organismes i empreses públiques, etc. 

Cronologia d'una oposició a les Illes Balears:

1️⃣ Oferta Pública d'Ocupació (OPO)

🖐️L'OPO es l'anunci de la relació de places vacants que sortiran.

És una llista de places que cada administració elabora anualment a fi d'informar que convocarà oposicions.

🚧 Quan s'aprova una OPO encara no és el moment de fer la inscripció, però sí de començar a estudiar i preparar el procés selectiu.

Aquí pots consultar les darreres ofertes públiques

👇

2️⃣ Convocatòria

🖐️ La convocatòria és el moment quan l'administració obre un termini perquè les persones interessades presentin la sol·licitud per a participar.

A les Balears se sol publicar 7-8 mesos des de l'aprovació de l'OPO, encara que aquest termini és orientatiu ja que a vegades poden passar menys mesos o més d'un any per a convocar l'oposició. 

👀 Així mateix, la convocatòria estableix les normes que regeixen el procés selectiu: requisits, sistemes selectius, temari, etc.

✅ Requisits:

Els requisits són requisits de titulació acadèmica. Per a accedir a unes places dins l'administració s'ha de tenir la titulació requerida: grau universitari, batxiller, ESO, etc.

A les Illes Balears també és requisit acreditar coneixements de nivell de llengua catalana. 

✅ Sistemes selectius:

Quan en una convocatòria únicament hi ha exàmens o exercicis es diu que el sistema és d'oposició. Si a més a la convocatòria hi apareix també la valoració de mèrits, es diu que és de concurs-oposició.

👉La fase d'oposició consisteix a superar exàmens i proves.

👉Si té fase de concurs, consisteix en la valoració de mèrits. Quan en una convocatòria es valoren els mèrits dels aspirants s'ha d'establir una puntuació per cada mèrit valorat. Cada convocatòria pot establir quin mèrit valora i com els valora. A la majoria d'oposicions es valoren els següents mèrits: 

  • Experiència en les funcions relacionades amb la plaça convocada.
  • Formació académica, és a dir, títols acadèmics oficials (batxillerat, grau universitari, màsters...).
  • Formació no acadèmica: cursos de formació o haver assistit a jornades, seminaris o tallers relacionats amb les funcions de la plaça convocada.
  • A les Illes Balears també es valora el nivell de català superior a l'exigit per a ocupar la plaça convocada.

El resultat final és la suma de la puntuació obtinguda a les dues fases.

✅ Temari:

La convocatòria ha d'incloure el temari relacionat amb la plaça convocada.

Els exàmens o exercicis de l'oposició serveixen per a avaluar els coneixements de l'aspirant. Aquests exercicis poden ser diferents: un qüestionari tipus test, un examen teòric, de tipus pràctic, i també un examen oral.

👇

3️⃣Com saber si has estat seleccionat

Tota la información relativa al desenvolupament del procés selectiu es publica al web de cada administració.

👁️Als webs institucionals hi ha un apartat d'oferta pública de feina on es publica tota la informació: es publiquen les valoracions,  puntuacions i comunicats del tribunal encarregat de la selecció dels aspirants. 

🙌 Un vegada que ha acabat el procés selectiu el tribunal ha de publicar les puntuacions totals de les persones que han superat el procés en relació amb el nombre de places convocades. És a dir, si en una oposició es convoquen 20 places, les 20 millors puntuacions són les que obtenen una de les places convocades.

👇

4️⃣Quina plaça ocup ara que he aprovat?

Una vegada que s'ha publicat la relació de persones seleccionades per a ocupar les places convocades l'administració ofereix els llocs de feina o destinacions de les persones aprovades.

🎆Aquesta elecció de lloc de feina es fa per ordre de puntuació. Així, com millor puntuació i millor posició a la llista d'aprovats, més possibilitats d'optar a diferents destinacions.

 


💥Borses d'interins

Sovint trobarem convocatòries que tenen com objectiu du a terme un procés de selecció per a confeccionar una llista d'aspirants a fi d'ocupar places de forma temporal per a cobrir vacants o fer substitucions. Aquest nomenament és de funcionari interí.

Un funcionari/nària interí/rina ocupa una plaça de forma temporal a diferència dels qui són funcionaris de carrera, que tenen la plaça en propietat

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023

Publicador de continguts